POLITYKA PRYWATNOŚCI

 KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ SWEET GALLERY SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania zostały wskazane poniżej.

I.              Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Sweet Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Powstańców Śląskich 124 lok. 149, Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381259, NIP 5272651487, REGON 142874192.

II.             Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

- telefonicznie: 887-887-514

- pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sweetgallery.pl

- pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

III.            Cele i podstawy przetwarzania.

a)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym  oraz marketingu bezpośredniego.

b)        Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym poprzez rejestrację rozmów telefonicznych oraz marketingu bezpośredniego, świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych

c)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Pana/Panią z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

d)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

e)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich (polskie ustawodawstwo) np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub urzędów skarbowych, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV.            Automatyzacja i profilowanie.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych (art. 22 RODO).

V.             Kategorie danych.

W związku z przekazaniem nam przez Pana/Panią danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

- podstawowe dane identyfikacyjne (w tym dane zarejestrowanej działalności gospodarczej);

- dane dotyczące zamieszkania;

- numer telefonu kontaktowego (o ile został podany);

- inne dane podane przez Pana/Panią;

VI.            Odbiorcy danych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

- Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

- informatyczne;

- płatnicze;

- księgowo – finansowe;

- prawne;

- audytorskie i kontrolne;

- Podmiotom współpracującym (podmioty, które biorą udział w wykonywaniu łączących nas umów):

- centra handlowe;

- doradcy leasingowi i finansowi;

- podmioty wynajmujące powierzchnie handlowe;

- podmioty obsługujące rynek nieruchomości związany z lokalizacją punktów gastronomicznych;

 

VII.           Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII.         Okres przechowywania danych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres:

- do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją łączących nas umów w okresie ich obowiązywania jak i po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu (gwarancja, rękojmia, odszkodowanie);

- do wycofania zgody, o ile została takowa uprzednio wyrażona i jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych;

IX.            Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych

(jeżeli w Pana/Pani ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora Danych, z którym kontakt jest możliwy pod danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I i II powyżej.

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie Pana/Pani.

X.             Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowe jest dobrowolne.

Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym adresu korespondencyjnego, zawarcie umowy i jej dalsze wykonywanie będzie niemożliwe.

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgód na przesyłanie informacji marketingowych oraz handlowych, w tym zgód na przesyłanie tych informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania umów, jednak brak wyrażenia zgody może powodować utrudnienia w zakresie komunikacji o nowych ofertach i produktach.


 

 

BIURO

 

ul. Jutrzenki 99/101

Moduł B1 czerwony

02-231 Warszawa

Tel: +48 887 887 514

FRANCZYZA

 

Tel. +48 537 631 631

Mail: franczyza@lodolandia.pl
 

 

Wykaz alergenów w produktach

           

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności

© 2018 | Polityka Prywatności | Politica de confidențialitate | Regulamin Sklepu | Regulaminy