Regulamin sklepu


§ 1 Postanowienia wstępne
 
1. Sklep , prowadzony jest przez Sweet Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 01466 Warszawa przy ul. Powstańców Śląskich nr 124 lok. 149, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000727685,  NIP 5223004262, REGON 146575990.
 
 
§ 2 Definicje
 
1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 4. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 9. Sklep - sklep prowadzony przez Sprzedawcę. 10. Sprzedawca - Sweet Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 01-466 Warszawa przy ul. Powstańców Śląskich nr 124 lok. 149, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000727685,  NIP 5223004262, REGON 146575990. 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło, złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży wybranych przez Klienta Produktów lub Usług oferowanych przez Sklep. 12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 
§ 3 Kontakt ze Sklepem
 
1. Adres Sprzedawcy: Sweet Gallery Sp. z o. o. Sp. k., ul. Jutrzenki 99/101, (moduł B1 czerwony), 02-231 Warszawa. 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@lodolandia.pl 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 372 370 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI S.A., numer konta: 20 1050 1953 1000 0092 0853 2821. 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: pon. – pt. godz. 9:00 – 17:00.
 
§ 4 Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 3. Włączona obsługa plików cookies. 4. Zainstalowany program FlashPlayer.
 
§ 5 Informacje ogólne
 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  2. Przeglądanie i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jestpo założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.  3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanego asortymentu oraz zmiany ceny oferowanych Produktów. 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia lub przez Sprzedawcę, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku braku możliwości obliczenia wysokości końcowej ceny informacja o jej sposobie obliczenia, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub zostanie podana przez Sprzedawcę przed realizacją zamówienia.
 
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych:  a. adresu e-mail  założonego w domenie sweetgallery.pl, b. danych rejestrowych firmy w szczególności NIP/REGON/KRS, c. informacji o głównym adresie do wysyłki zamawianego towaru, d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to       wskazane w procesie rejestracji. 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7 Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:  1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie określić ilość zamawianego produktu. 2. Wskazać sposób dostawy i płatności oraz w przypadku przesyłek z zaznaczoną opcją wysyłki wskazać adres dostawy. 3. Przesłać formularz zamówienia na adres sklep@lodolandia.pl. 4. W zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 
§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a. przesyłka pocztowa,  b. przesyłka kurierska,  c. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sweet Gallery Sp. z o. o. Sp. k., ul. Jutrzenki 99/101, (moduł B1 czerwony), 02-231 Warszawa, pn. – pt. w godz. 9:00 – 17:00, 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a. płatność przy odbiorze, b. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, c. płatności elektroniczne. 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w mailu potwierdzający  złożenie zamówienia.

 
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  zgodnie z § 7 Regulaminu. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 3. W przypadku wyboru przez Klienta:  a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę,  b. przedpłaty, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed realizacją zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przedpłata - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail: sklep@lodolandia.pl, b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelew – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na formularzu zamówienia.  11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy: a. Klient ma nieopłacone wymagalne płatności w Sweet Gallery Sp. z o.o. Sp. k. oraz Maseko Sp. z o.o., b. Klient ma nieopłacone kaucje za wynajem lokalizacji przez firmę Maseko Sp. z o.o.
c. po zaznaczeniu przez Klienta opcji przedpłata, na koncie Sprzedawcy nie zaksięguje się wpłata za zamówienie lub nie zostanie przesłane przez Klienta potwierdzenie za zamówienie na adres e-mail: sklep@lodolandia.pl, d. zostanie przekroczony Kredyt Kupiecki. 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy przesyłki wskazanej przez Klienta, w przypadku gdy rozmiary lub waga zamówienia są większe, niż dopuszczalne przez Kuriera lub specyfika Produktu wymaga innych warunków wysyłki. 15. Sprzedawca, po wcześniejszym kontakcie z Klientem, zastrzega sobie możliwość do zmiany zamówionego przez Klienta Produktu na inny.
 
 
§ 11 Reklamacja i gwarancja
 
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 powyżej. 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz zdjęcia dokumentujące wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za nieuzasadnione. 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 
 
 
§ 13 Dane osobowe w Sklepie
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  
 
§ 14 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

BIURO

 

ul. Jutrzenki 99/101

Moduł B1 czerwony

02-231 Warszawa

Tel: +48 887 887 514

FRANCZYZA

 

Tel. +48 537 631 631

Mail: franczyza@lodolandia.pl
 

 

KOMERCJALIZACJA POWIERZCHNI

 

Damian Chmielowiec

Tel: +48 887 887 513

 

 

           

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności

© 2018 | Polityka Prywatności | Regulamin Sklepu | Regulamin Konkursu