Regulamin sklepu internetowego

 

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne

 

 

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sweetgallery.pasaz24.pl/, prowadzony jest przez Sweet Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 01-466 Warszawa przy ul. Powstańców Śląskich nr 124 lok. 149, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000727685, NIP 5223004262, REGON 146575990.

 2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Sklep internetowy, jak i niniejszy regulamin skierowane są do Przedsiębiorców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub ewidencji Przedsiębiorców prowadzonej przez Krajowy Rejestr Sądowy, i które to podmioty zawierają ze Sprzedawcą umowę w celu bezpośrednio lub pośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Podmioty wymienione powyżej, tj. w §1 ust. 3, mogą korzystać ze Sklepu internetowego jedynie w ramach i w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z uczestnictwem w sieci franczyzowej Sprzedawcy, tj. w szczególności „Lodolandia”, „Kołacz na okrągło”, „Bafra Kebab”, „SiGelato” i inne, które są prowadzone przez Sprzedawcę lub które zaczną być prowadzone przez Sprzedawcę w przyszłości.

 

 

 

§ 2

 

Definicje

 

 

 

 1. Dane uwierzytelniające - indywidualne dane (login i hasło) pozwalające Klientowi na dostęp do Konta w celu zarządzania nim.

 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, upoważniony do tego na podstawie listy podmiotów wskazanej w § 1 .

 5. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sweetgallery.pasaz24.pl/.

 11. Sprzedawca - Sweet Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 01-466 Warszawa przy ul. Powstańców Śląskich nr 124 lok. 149, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000727685, NIP 5223004262, REGON 146575990.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Złożenie zamówienia za pomocą Formularza, jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży wybranych przez Klienta Produktów lub Usług oferowanych przez Sklep.

 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 14. Cennik – lista Produktów wraz z ich oznaczeniem i cenami zlokalizowany bezpośrednio przy Produkcie lub w innym widocznym miejscu Sklepu internetowego.

 15. Cena – rozumie się przez to cenę Produktu brutto, nieuwzględniającą kosztów dostawy.

 16. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy w danym roku kalendarzowym.

 

 

 

§ 3

 

Kontakt ze Sklepem

 

 

 

 1. Adres Sprzedawcy: Sweet Gallery Sp. z o. o. Sp. k., ul. Jutrzenki 99/101, (moduł B1 czerwony), 02-231 Warszawa.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep-24@sweetgallery.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 372 370

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI S.A., numer konta: 20 1050 1953 1000 0092 0853 2821.

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: pon. – pt. godz. 9:00 – 17:00.

 

 

 

§ 4

 

Wymagania techniczne

 

 

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w domenie @sweetgallery.pl.

 3. Włączona obsługa plików cookies.

 4. Zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

 

§ 5

 

Informacje ogólne

 

 

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanego asortymentu oraz zmiany ceny oferowanych Produktów.

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia lub przez Sprzedawcę, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. W przypadku braku możliwości obliczenia wysokości końcowej ceny informacja o jej sposobie obliczenia, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub zostanie podana przez Sprzedawcę przed realizacją zamówienia.

 

 

 

§ 6

 

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 

 

 1. Każdy użytkownik Sklepu otrzyma zaproszenie od Sprzedawcy przesłane w formie wiadomości mailowe na adres mailowy w domenie sweetgallery.pl Aby założyć Konto w Sklepie, należy kliknąć w link otrzymany w zaproszeniu i wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się pod załączonym do wiadomości linkiem. . Niezbędne jest podanie następujących danych:

  1. adresu e-mail założonego w domenie sweetgallery.pl,

  2. danych rejestrowych firmy,

  3. informacji o głównym adresie do wysyłki zamawianego towaru,

  4. akceptacji niniejszego regulaminu.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (e-mail założony w domenie sweetgallery.pl) i hasła, które zostanie ustalone przez użytkownika na etapie założenia konta w sklepie.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 5. Do założenia Konta w Sklepie upoważnione są jedynie podmioty wskazane w § 1 niniejszego Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu przez osoby nie uczestniczące w sieciach franczyzowych Sprzedawcy, nie jest dozwolone bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. W związku z czym Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia osobom, co do których istnieje prawdopodobieństwo, iż nie są uczestnikami sieci franczyzowej.

 

 

 

§ 7

 

Zasady składania Zamówienia

 

 

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

 1. Zalogować się do Sklepu.

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

 3. Kliknąć przycisk “Zamówienie”.

 4. Wskazać sposób dostawy i płatności oraz w przypadku przesyłek z zaznaczoną opcją wysyłki wskazać adres dostawy.

 5. W przypadku wyboru opcji dostawy Odbiór osobisty należy w adresie do wysyłki wpisać adres siedziby Sweet Gallery tj.

 

02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 99/101

 

 1. Opłata za przesyłkę uzależniona jest od masy i objętości zamówionego towaru i jest wyświetlana w podsumowaniu zamówienia.

 2. Potwierdzić zamówienie, klikając przycisk “Zamówienie”.

 3. W zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

 

§ 8

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 

 1. przesyłka pocztowa,

 2. przesyłka kurierska,

 3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sweet Gallery Sp. z o. o. Sp. k., ul. Jutrzenki 99/101, (moduł B1 czerwony), 02-231 Warszawa, pn. – pt. w godz. 9:00 – 17:00.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

 1. płatność przy odbiorze,

 2. przelew pieniężny (płatność odroczona),

 3. szybki przelew za pośrednictwem Przelewy24.

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

 

 

§ 9

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 

 1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę,

 2. przedpłaty, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed realizacją zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przedpłata - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail: sklep@lodolandia.pl,

 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelew – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:

 

 1. Klient ma nieopłacone wymagalne płatności w Sweet Gallery Sp. z o.o. Sp. k. oraz Maseko Sp. z o.o.,

 2. Klient ma nieopłacone kaucje za wynajem lokalizacji przez firmę Maseko Sp. z o.o.,

 3. po zaznaczeniu przez Klienta opcji przedpłata, na koncie Sprzedawcy nie zaksięguje się wpłata za zamówienie,

 4. zostanie przekroczony Kredyt Kupiecki.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy przesyłki wskazanej przez Klienta, w przypadku gdy rozmiary lub waga zamówienia są większe, niż dopuszczalne przez Kuriera lub specyfika Produktu wymaga innych warunków wysyłki.

 2. Sprzedawca, po wcześniejszym kontakcie z Klientem, zastrzega sobie możliwość do zmiany zamówionego przez Klienta Produktu na inny.

 

§ 10

 

Reklamacja i gwarancja

 

 

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca i Klient wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 3. Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Klient zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@sweetgallery.pl lub w formie pisemnej, na adres: Sweet Gallery Sp. Z.o.o Sp.K ul.Jutrzenki 99/101, 02-231 Warszawa z dopiskiem „Sklep internetowy Sweet Gallery”.

 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres Klienta, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru (w tym materiał fotograficzny jeśli jest to możliwe i uzasadnione), swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej. Niezbędne jest również podanie oczekiwań Klienta związanych ze zgłoszoną reklamacją.

 6. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

 7. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 8. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

 9. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

§ 11

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych

 

 

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania zostały wskazane poniżej.

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Sweet Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Powstańców Śląskich 124 lok. 149, Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381259, NIP 5272651487, REGON 142874192.

 

 1. Dane kontaktowe.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

 

- telefonicznie: 887-887-514

 

- pod adresem poczty elektronicznej: biuro@lodolandia.pl

 

- pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Pana/Panią z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich (polskie ustawodawstwo) np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub urzędów skarbowych, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Automatyzacja i profilowanie.

 

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych (art. 22 RODO).

 

 1. Kategorie danych.

 

W związku z przekazaniem nam przez Pana/Panią danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

 

- podstawowe dane identyfikacyjne (w tym dane zarejestrowanej działalności gospodarczej);

 

- dane dotyczące zamieszkania;

 

- numer telefonu kontaktowego (o ile został podany);

 

- inne dane podane przez Pana/Panią.

 

 1. Odbiorcy danych.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 

- Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

 

- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

 

- informatyczne;

 

- płatnicze;

 

- księgowo – finansowe;

 

- prawne;

 

- audytorskie i kontrolne;

 

- Podmiotom współpracującym (podmioty, które biorą udział w wykonywaniu łączących nas umów):

 

- centra handlowe;

 

- doradcy leasingowi i finansowi;

 

- podmioty wynajmujące powierzchnie handlowe;

 

- podmioty obsługujące rynek nieruchomości związany z lokalizacją punktów gastronomicznych;

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych.

 

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres:

 

- do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją łączących nas umów w okresie ich obowiązywania jak i po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu (gwarancja, rękojmia, odszkodowanie);

 

- do wycofania zgody, o ile została takowa uprzednio wyrażona i jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych.

 

 1. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

- prawo do usunięcia danych

 

(jeżeli w Pana/Pani ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

- prawo do przenoszenia danych;

 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 

(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

 

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora Danych, z którym kontakt jest możliwy pod danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I i II powyżej.

 

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie Pana/Pani.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowe jest dobrowolne.

 

Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym adresu korespondencyjnego, zawarcie umowy i jej dalsze wykonywanie będzie niemożliwe.

 

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgód na przesyłanie informacji marketingowych oraz handlowych, w tym zgód na przesyłanie tych informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania umów, jednak brak wyrażenia zgody może powodować utrudnienia w zakresie komunikacji o nowych ofertach i produktach.

 

§ 12

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

BIURO

 

ul. Jutrzenki 99/101

Moduł B1 czerwony

02-231 Warszawa

Tel: +48 887 887 514

FRANCZYZA

 

Tel. +48 537 631 631

Mail: franczyza@lodolandia.pl
 

 

Wykaz alergenów w produktach

           

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności

© 2018 | Polityka Prywatności | Politica de confidențialitate | Regulamin Sklepu | Regulaminy