Regulamin „Karta stałego Klienta”

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji lojalnościowej pod nazwą „Karta stałego Klienta” (dalej: Akcja).

1.2. Organizatorem akcji jest Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. kom., ul. Powstańców Śląskich 124/149, 01-460 Warszawa (dalej: Organizator).

1.3. Prawo do wzięcia udziału w Akcji przysługuje osobom fizycznym (Uczestnik), nabywającym produkty z menu punktu, działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji.

2. Czas trwania akcji.

2.1. Akcja trwa od 01.04.2022 r. do 15.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

2.2. Akcja jest przeprowadzana w wybranych punktach działających pod marką Lodolandia. Informację o tym, czy dany punkt działający pod marką Lodolandia bierze udział w Akcji objętej postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą pozyskać bezpośrednio w danym punkcie. Organizator zastrzega, że nie wszystkie punkty działające pod marką Lodolandia biorą udział w niniejszej Akcji.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania, przesunięcia w zakresie terminu, przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Akcji. Powyższe może dotyczyć przeprowadzenia całej Akcji jak i przeprowadzenia Akcji w poszczególnych punktach działających pod marką Lodolandia.

2.4. Wstrzymanie, przesunięcie, przedłużenie lub wcześniejsze zakończenie Akcji uzależnione jest od decyzji Organizatora, w szczególności z przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie Akcji.

3. Zasady akcji.

3.1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Akcji jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji.

3.2. Uczestnik biorąc udział w akcji, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem oraz, że wyraża zgodę na zasady w nim określone.

3.3. Punkty są zbierane przez uczestnika w postaci pieczątek, przystawianych przez obsługę punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji, na

Karcie stałego Klienta. Karta stałego Klienta jest wydawana na życzenie Uczestnika w punkcie działającym pod marką Lodolandia i biorącym udział w Akcji. Każdorazowo, po spełnieniu wymagań określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu pieczątka jest przystawiana na Karcie stałego Klienta na życzenie Uczestnika.

3.4. Pieczątki są przystawiane wyłącznie przez upoważnioną obsługę punktu (kasjer/sprzedawca) działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji. Warunkiem przystawienia pieczątki jest posiadanie przez Uczestnika oryginalne Karty stałego Klienta, uprzednio wydanej Uczestnikowi w punkcie działającym pod marką Lodolandia i biorącym udział w Akcji.

3.5. Po zebraniu przez Uczestnika, 9 pieczątek na pojedynczej Karcie stałego Klienta, Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru loda świderka. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnego produktu z menu punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji, który jest oznaczony w menu tego punktu jako „świderek”. Wpisana lokalizacja punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji, na Karcie stałego Klienta w polu „Karta honorowana w punkcie:” oznacza, że odbiór może nastąpić wyłącznie w tym punkcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wskazanego przez Uczestnika produktu, w wypadku gdy jest on chwilowo w tym punkcie niedostępny. Uczestnik ma prawo wtedy wybrać inny produkt z kategorii produktów „świderek”.

3.6. Odbiór produktu objętego Akcją, jest potwierdzany przez przystawienie pieczątki przez obsługę, w stosownym polu wskazanym na Karcie stałego Klienta, oznaczonym słowem „gratis”.

3.7. Każda Karta stałego Klienta umożliwia zebranie Uczestnikowi 27 pieczątek. Po zebraniu 9 pieczątek, Uczestnik może kontynuować zbieranie pieczątek na tej samej Karcie stałego Klienta – maksymalnie do liczby 27. Odpowiednio do liczby zebranych pieczątek Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo do odbioru jednego, dwóch lub trzech produktów objętych Akcją, w związku z wykorzystaniem jednej Karty stałego Klienta. Uczestnik może też odebrać produkty w różnym czasie, zgodny z terminem obowiązywania Akcji.

3.8. Pieczątki zebrane przez Uczestnika na dwóch oddzielnych kartach stałego Klienta nie podlegają zsumowaniu.

4. Przyznawanie pieczątek.

4.1. W okresie obowiązywania akcji, tj. w okresie od 01.04.2022 r. do 15.09.2022 r. pieczątki przyznawane są według następującej zasady:

• każde pełne wydane 6,50 zł, w punkcie działającym pod marką Lodolandia i biorącym udział w Akcji to 1 pieczątka. Przykład: 6,50 zł = 1 pieczątka, 8 zł = 1 pieczątka, 13 zł = 2 pieczątki, 15 zł = 2 pieczątki, 19,5 zł = 3 pieczątki.

• nabycie produktów w wysokości umożliwiającej uzyskanie pieczątki musi zostać udokumentowany na jednym dokumencie fiskalnym. Wydatki udokumentowane na dwóch różnych dokumentach fiskalnych nie sumują się. Przykład: nabycie produktu za 5 zł na jednym paragonie i nabycie produktu za 5 zł na drugim paragonie nie powoduje uzyskania pieczątki.

5. Wykorzystanie naklejek.

5.1. Zasady wykorzystania Karty stałego Klienta w kontekście odbioru produktu objętego Akcją zostały uregulowane w § 4 niniejszego Regulaminu, w szczególności w pkt 4.5 – 4.7.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Pełna treść Regulaminu, dostępna jest do wglądu, w Punkcie Gastronomicznym objętym niniejszą Akcją. Na życzenie Uczestnika, obsługa umożliwi zapoznanie się z Regulaminem.

6.2. Jednocześnie treść Regulaminu udostępniona jest na stronie www.lodolandia.pl .

6.3. W zgodzie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, Organizator informuje, że od Uczestników Akcji nie są odbierane ani przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe.

6.4. Uczestnictwo w niniejszej Akcji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna treść Regulaminu zostanie opublikowania na stronie www.lodolandia.pl, przed jej wprowadzeniem.

6.6. Organizator zastrzega, że możliwość wzięcia udziału w Akcji uzależniony jest od dostępności produktów.

6.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2022 r.

 

 

Regulamin „Akcji Lojalnościowej Zjadaj Lody-Odbieraj Nagrody”

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji

lojalnościowej pod nazwą „Akcja Lojalnościowa - Zjadaj Lody, Odbieraj Nagrody”

(dalej: Akcja).

1.1.2. Organizatorem akcji jest Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. kom., ul. Powstańców

Śląskich 124/149, 01-460 Warszawa (dalej: Organizator).

1.1.3. Prawo do wzięcia udziału w Akcji przysługuje osobom fizycznym (Uczestnik),

nabywającym produkty z menu punktu, działającego pod marką Lodolandia i

biorącego udział w Akcji.

2. Czas trwania akcji.

2.1. Akcja trwa od 01.04.2022 r. do 15.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

2.2. Akcja jest przeprowadzana w wybranych punktach działających pod marką

Lodolandia. Informację o tym, czy dany punkt działający pod marką Lodolandia bierze

udział w Akcji objętej postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą

pozyskać bezpośrednio w danym punkcie. Organizator zastrzega, że nie wszystkie

punkty działające pod marką Lodolandia biorą udział w niniejszej Akcji.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania, przesunięcia

w zakresie terminu, przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Akcji. Powyższe

może dotyczyć przeprowadzenia całej Akcji jak i przeprowadzenia Akcji w

poszczególnych punktach działających pod marką Lodolandia.

2.4. Wstrzymanie, przesunięcie, przedłużenie lub wcześniejsze zakończenie Akcji

uzależnione jest od decyzji Organizatora, w szczególności z przyczyn

uniemożliwiających przeprowadzenie Akcji.

3. Zasady akcji.

3.1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Akcji jest możliwe wyłącznie

w godzinach pracy punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w

Akcji.

3.2. Uczestnik biorąc udział w akcji, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem oraz, że

wyraża zgodę na zasady w nim określone.  

3.3. Punkty są zbierane przez uczestnika w postaci naklejek do gromadzenia na karcie kolekcjonerskiej. Karta kolekcjonerska jest wydawana na życzenie Uczestnika w punkcie działającym pod marką Lodolandia i biorącym udział w Akcji. Uczestnik nakleja samodzielnie naklejki na kartę kolekcjonerską.

3.4. Naklejki wydawane są uczestnikowi przez kasjera/sprzedawcę w punktach działających pod marką Lodolandia i biorących udział w Akcji.

3.5. Po zebraniu 20 naklejek i naklejeniu ich przez Uczestnika na pojedynczą kartę kolekcjonerską, uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru deseru dla dzieci, uwidocznionego w menu punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji. Odbiór deseru dla dzieci odnotowywany jest datą odbioru na karcie kolekcjonerskiej. Uczestnik ma możliwość kontynuowania zbierania naklejek w celu otrzymania nagrody głównej.

3.6. Po zebraniu 40 naklejek i naklejeniu ich przez Uczestnika na pojedynczą kartę kolekcjonerską Uczestnikowi przysługuje odbiór wybranej nagrody głównej dostępnej aktualnie u sprzedawcy. Odbiór następuje po oddaniu kompletnie wypełnionej pojedynczej karty kolekcjonerskiej.

3.7. Naklejki zebrane i naklejone przez Uczestnika na dwóch oddzielnych kartach kolekcjonerskich nie podlegają zsumowaniu.

4. Przyznawanie naklejek.

4.1. W okresie obowiązywania akcji, tj. w okresie od 01.04.2022 r. do 15.09.2022 r. Naklejki przyznawane są według następującej zasady:

• każde pełne wydane 6 zł w punkcie działającym pod marką Lodolandia i biorącym udział w Akcji to 1 naklejka.

5. Wykorzystanie naklejek.

5.1. Uczestnik w okresie od 01.04.2022 r. do 15.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów może wykorzystać naklejki zebrane na karcie kolekcjonerskiej w następujący sposób:

• 20 naklejek – wymiana na jeden mini deser dla dzieci z zabawką, wskazany w menu punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji.

• 40 naklejek – wymiana na zabawkę umieszczoną w gablotce punktu działającego pod marką Lodolandia i biorącego udział w Akcji oraz dostępną w tym punkcie w chwili odbioru zabawki. 

BIURO

 

ul. Jutrzenki 99/101

Moduł B1 czerwony

02-231 Warszawa

Tel: +48 887 887 514

FRANCZYZA

 

Tel. +48 537 631 631

Mail: franczyza@lodolandia.pl
 

 

Wykaz alergenów w produktach

           

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności

© 2018 | Polityka Prywatności | Politica de confidențialitate | Regulamin Sklepu | Regulaminy