Regulamin akcji lojalnościowej - „Zjadaj lody - odbieraj nagrody”

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Zjadaj lody - odbieraj nagrody”.

 

1.2. Organizatorem akcji jest Sweet Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 124/129, 01-466 Warszawa.

 

1.3. Akcja prowadzona jest w wybranych punktach sieci Lodolandia na terenie Polski.

 

 

 

2. DEFINICJE

 

2.1. Akcja – oznacza akcję „Zjadaj lody-odbieraj nagrody”, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie Akcji.

 

2.2. Karta Kolekcjonerska – oznacza specjalny arkusz dostępny nieodpłatnie w wybranych punktach Lodolandia, na którym gromadzone są Naklejki.

 

2.3. Korzystający – oznacza Uczestnika korzystającego z Karty Kolekcjonerskiej, zgodnie z Regulaminem Karty Kolekcjonerskiej.

 

2.4. Naklejka – oznacza znak legitymacyjny, z którym związane są Punkty.

 

2.5. Punkt – oznacza punkt zebrany podczas trwania Akcji w postaci Naklejki.

 

2.5. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji.

 

2.6. Regulamin Akcji – oznacza regulamin akcji „Zjadaj lody-odbieraj nagrody”.

 

2.7 Punkt Lodolandia - oznacza mobilną przyczepę gastronomiczną sieci Lodolandia.

 

2.8. Zabawka – oznacza nagrodę w Akcji, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie Akcji.

 

2.10. Zakup – zawarcie w Punkcie Lodolandia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług o jednorazowej wartości co najmniej 5 zł brutto (słownie: pięć złotych brutto), objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT.

 

2.11. Wybrany Punkt – punkt sieci Lodolandia, który bierze udział w Akcji, z umieszczoną na zewnątrz gablotka z zabawkami oraz informacją o prowadzonej Akcji.

 

 

 

3. CZAS TRWANIA AKCJI

 

3.1. Akcja trwa w okresie 01.04.2021 do 15.09.2021 r.

 

3.2 Punkty można zbierać w okresie do 15.09.2021 r.

 

3.3 Naklejki zgromadzone na Karcie Kolekcjonerskiej można wykorzystywać w okresie do dnia 15.09.2021 r.

 

3.4. Informacja o wyczerpaniu kolekcji zabawek w Akcji „Zjadaj lody-odbieraj nagrody” zostanie umieszczona w punkcie Lodolandia, w którym jest prowadzona akcja.

 

3.5. Uczestnik ma prawo do odebrania nagrody w dowolnym Punkcie Lodolandia biorącym udział w Akcji.

 

 

 

4. ZASADY AKCJI

 

4.1. Uczestnicy, przed wzięciem udziału w Akcji, powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji.

 

4.2. Uczestnik, biorąc udział w Akcji, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.

 

4.3. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Naklejek na zasadach określonych w Regulaminie Akcji. Naklejki można wykorzystać w sposób opisany w pkt 5. Regulaminu Akcji.

 

4.4. Naklejki są wydawane przez kasjera w Punkcie Lodolandia na zasadach określonych w pkt. 4.6 Regulaminu Akcji. Naklejki są zbierane przez Uczestnika i naklejane samodzielnie na Karcie Kolekcjonerskiej.

 

4.5. Karty Kolekcjonerskie Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w Punkcie Lodolandia w czasie trwania Akcji.

 

4.6. Naklejki przyznawane są w okresie od 1.04.2021 r. do 15.09.2021 r. Za każde wydane przez Uczestnika 5 złotych brutto (słownie: pięć zł brutto) w wybranym punkcie Lodolandia, Uczestnik otrzyma 1 (jedną) Naklejkę.

 

4.7. W przypadku gdy, Uczestnik nie odbierze Naklejek bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, traci prawo do Naklejek.

 

4.8. W przypadku niedostępności Naklejek w danym Punkcie, Uczestnik otrzyma bon z pieczątką upoważniający do odbioru określonej liczby Naklejek w innym terminie.

 

4.9. Bon, o którym mowa w pkt. 4.8 powyżej może być wykorzystany przez Uczestnika wyłącznie jeden raz.

 

4.10. W chwili przyznania Punktów Uczestnikowi, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od Zakupu i zwrotu zakupionych w ramach Zakupu produktów.

 

 

 

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

 

5.1. Uczestnik może wykorzystać Punkty wyłącznie w postaci zgromadzonych na Karcie Kolekcjonerskiej Naklejek w następujący sposób:

 

a) 15 Naklejek – wymiana na Deser dla dzieci.

 

b) 30 Naklejek – wymiana na zabawkę bez konieczności dodatkowej opłaty.

 

5.2. W celu wykorzystania zebranych Punktów w sposób, o którym mowa w pkt 5.1, Uczestnik po uzbieraniu 15 naklejek musi w czasie trwania Akcji okazać kasjerowi w wybranym Punkcie Lodolandia Kartę Kolekcjonerską, zawierającą Naklejki, w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie Punktów. Na Karcie Kolekcjonerskiej zostanie wpisana data odbioru nagrody. Karta zostanie zwrócona Uczestnikowi, umożliwiając kontynuowanie zbierania Punktów.

 

5.3. Po uzbieraniu przez Uczestnika i przekazaniu w wybranym Punkcie Karty Kolekcjonerskiej zawierającej Naklejki w ilości 30 szt. odpowiadającej wymaganej liczbie - Kasjer wyda Uczestnikowi wskazaną, z aktualnie dostępnych, Zabawkę i zatrzyma Kartę Kolekcjonerską.

 

5.4. Przekazana przez Uczestnika kasjerowi w Punkcie Karta Kolekcjonerska może być wykorzystana wyłączne jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie Naklejek zebranych na jednej Karcie Kolekcjonerskiej można uzyskać wyłącznie 1 (jeden) Deser dla Dzieci oraz 1 (jedną) zabawkę.

 

5.5. Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kartach Kolekcjonerskich, nie sumują się.

 

5.6. Organizator zastrzega, że liczba Zabawek (w tym ich rodzajów) w ramach Akcji jest ograniczona, a rodzaj zabawek i kolorystyka, może różnić się w poszczególnych Punktach.

 

5.7. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne Zabawek na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji w odniesieniu do Zabawek.

 

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1. Regulamin Akcji dostępny jest w wybranych Punktach Lodolandia uczestniczących w Akcji.

 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

 

BIURO

 

ul. Jutrzenki 99/101

Moduł B1 czerwony

02-231 Warszawa

Tel: +48 887 887 514

FRANCZYZA

 

Tel. +48 537 631 631

Mail: franczyza@lodolandia.pl
 

 

 

 

           

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności

© 2018 | Polityka Prywatności | Politica de confidențialitate | Regulamin Sklepu | Regulamin Akcji Lojalnościowej